Právo na informace

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace
Základní informace


OFICIÁLNÍ NÁZEV
Úplný oficiální název povinného subjektu.
Obec Pohledy, Horní Hynčina 89, 568 02 Svitavy 2

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Popis organizační struktury obce (obecního úřadu).

Starosta : ing. Irena Primasová
Místostarosta : Petra Etzlerová
Rada: není ustavena
Zastupitelstvo: Antonín Vajgl, Libor Šváb, Ing. Irena Primasová, Petra Etzlerová, Dana Krčilová, Ludmila Roučová, Lucie Svobodová, Zdeněk Baklík, Josef Zapletal .
Výbory : kontrolní, finanční a kulturní
Kontrolní výbor: Antonín Vajgl (předseda), Josef Zapletal, Ladislav Štoudek
Finanční výbor: Lucie Svobodová (předseda), Dana Krčilová, Lukáš Kalod
Kulturní výbor: Libor Šváb (předseda), Ludmila Roučová, Antonín Nečas

Účetní obecního úřadu: Magdaléna Šudomová

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail:

Obecní úřad Horní Hynčina 89, 568 02 Svitavy 2 Tel. - 461 521 473
Úřední hodiny: pondělí 13.00 - 17.00 a středa 13.00 - 15.00 hodin
e-mail: obec.pohledy@email.cz (elektronická podatelna)
e-mail: starosta.pohledy@email.cz
ID Datové schránky: szea48g , typ OVM
Úřední deska: urednideska.alis.cz/obec-pohledy

PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
Komerční Banka, a.s., BÚ č. 10024591/0100
IČO - Identifikační číslo organizace (IČO): 00277151
DIČ - Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00277151

ROZPOČET OBCE
Možnost nahlédnutí na obecním úřadě osobně v úřední hodiny.

ŽÁDOSTI O INFORMACE
Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v úřední hodiny obecního úřadu nebo poštou a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY proti orgánům obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce, učiněné ve správním řízení, se podávají poštou nebo na obecním úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné působnosti, která odporují zákonům, nebo jiným právním předpisům, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření ministerstvu vnitra.

FORMULÁŘE
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Možnost získání na obecním úřadě osobně v úřední hodiny.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací. · · zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyhlášky obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2012.

Za kopírování dokumentů:
Formát A4 černobílý jednostranně - 2,00 Kč/stranu
Formát A4 černobílý oboustranně - 4,00 Kč/stranu

Poštovné dle platných tarifů České pošty.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Hodinová paušální sazba za práci zaměstnance obce 100,00 Kč
Částka, do jejíž výše nebude po žadateli požadována úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti 50,- Kč


 www.obec-pohledy.cz